ODBYŁA SIĘ VIII KONFERENCJA PRZEMYSŁU CHEMII BUDOWLANEJ

7 grudnia 2021 r. odbyła się VIII Konferencja Przemysłu Chemii Budowlanej. Konferencja składała się z czterech części tematycznych w formie prelekcji. Spotkanie odbyło się online.

Źródło: https://www.chemiaibiznes.com.pl/artykuly/relacja-viii-konferencja-przemyslu-chemii-budowlanej

Trendy wpływające na rynek produktów chemii budowlanej

W ocenie prelegenta, branża budowlana boryka się obecnie z problemami dotyczącymi kosztów i dostępności materiałów oraz siły roboczej. Są to wyzwania natury przejściowej lub wynikające z globalnych zmian, megatrendów. Te megatrendy będą kształtować światową gospodarkę, społeczeństwo i politykę oraz będą miały duży wpływ na nasz sposób życia/pracy, co wiąże się z odpowiednimi wyzwaniami. W prelekcji wskazano 20 megatrendów, z czego kilka będzie miało kluczowe znaczenie dla branży budowlanej. Będą to:

  1. Przejście na aktywne/inteligentne budynki (zwykłe budynki będą wyposażane w zautomatyzowane systemy i technologie bezprzewodowe, staną się aktywnymi źródłami danych),
  2. Przeniesienie części prac poza plac budowy (procesy budowlane przenoszą się z placów budowy do zakładów produkcyjnych, przez co wzrasta znaczenie prac przygotowawczych),
  3. Automatyka, robotyka i sztuczna inteligencja umożliwiają inteligentny proces budowy (zastąpienie ciężkiej pracy pracowników budowlanych inteligentnymi i efektywnymi metodami budowania),
  4. Cyfryzacja (rozwiązania cyfrowe polegają na identyfikacji i zarządzaniu cyfrowymi punktami kontaktu z uczestnikami procesu,
  5. Minimalizacja emisji CO2 i odpadów w całym cyklu życia budynków/budowli (zrównoważony rozwój, zarówno z ekonomicznego, jak i środowiskowego punktu widzenia ma na celu zmniejszenie ilości emisji odpadów do środowiska).

Rozszerzona odpowiedzialność producenta (ROP) w przemyśle chemii budowlanej

Prelegent przypomniał, że ROP to zestaw środków zobowiązujących producentów do ponoszenia finansowej lub finansowej i organizacyjnej odpowiedzialności za gospodarowanie ich produktami na etapie cyklu życia, gdy stają się one odpadam. ROP wywodzi się z zasady „zanieczyszczający płaci”, zgodnie z którą koszty działań mających na celu likwidację zanieczyszczenia ponosić ma bezpośredni sprawca szkody w środowisku lub sprawca zagrożenia powstania tej szkody.

Aktualnie przedsiębiorcy, którzy wprowadzają do obrotu produkty chemii budowlanej w opakowaniach zobowiązani są do zapewnienia odzysku i recyklingu powstających odpadów opakowaniowych. W zdecydowanej większości przypadków przedsiębiorcy z branży chemii budowlanej realizują swoje zobowiązania zza pośrednictwem podmiotów zewnętrznych – organizacji odzysku opakowań.

Po 2023 r. nastąpi zróżnicowanie wysokości obciążeń dla przedsiębiorców pod względem między innymi kosztów zagospodarowania odpadów opakowaniowych oraz możliwości ich recyklingu (ekomodulacja stawek). W efekcie zmian podmioty wprowadzające do obrotu produkty w opakowaniach zostaną zobowiązane do realizacji zupełnie nowych obowiązków wynikających z ROP oraz do ponoszenia znacznie wyższych kosztów związanych ze zbiórką i recyklingiem powstających odpadów opakowaniowych.

Pricing i digital w branży chemii budowlanej

Podczas prezentacji skupiono się na aspektach pricingu oraz digitalizacji. Przedstawiono przykładowe sposoby wychodzenia z presji cenowej oraz omówiono różne aspekty digitalizacji z punktu widzenia produktów, kanałów dotarcia do klientów oraz organizacji procesów wewnętrznych.

Autorzy przekonywali, że podczas pandemii wiele firm zwiększyło swoje marże: w przemyśle budowlanym było to 72% przedsiębiorstw, a w przemyśle chemicznym – 67%. Nastąpiło to z uwagi na fakt, że gwałtownie wzrósł popyt na produkty, ale też spadły koszty produkcji i poprawiły się ceny. Kluczowymi czynnikami były zatem wolumen i ceny, ale rosnąca aktualnie inflacja może w przyszłym roku odwrócić tę tendencję.

Zdecydowana większość firm, które najlepiej poradziły sobie w 2020 r. ryzykowało utratę zysków w 2021 r., ponieważ nie brali oni pod uwagę nadchodzących efektów inflacyjnych. Planowany wzrost cen pozostaje konserwatywny we wszystkich branżach, z wyjątkiem chemii i logistyki, gdzie ok. 60% firm planuje wzrost powyżej inflacji. Autorzy wskazali też, że firmy chcą wprawdzie podnosić ceny, ale większość ma z tym problemy. Osiąga się średnio tylko 1/3 wzrostu cen, do którego się dąży. Oznacza to, że nawet przy wzroście inflacji większość firm będzie tracić. Jednocześnie też wysoka inflacja wymaga relatywnie dużych podwyżek, które mogą być nieakceptowane przez klientów, a wielu handlowców zapomniało, jak skutecznie podnosić ceny.

Nowe rozwiązania w ochronie i impregnacji materiałów budowlanych

Autor prezentacji przekonywał, iż niekorzystne warunki klimatyczne odpowiedzialne są za uszkodzenia naszych budynków. Jednakże impregnaty silikonowe pomagają zredukować/zminimalizować wszelkie negatywne skutki uszkodzeń powodowanych przez wodę (korozja kwasowa, plamy solne, wykwity, rozwój grzybów i porostów, pęknięcia związane z zamarzaniem/odmarzaniem). Jednocześnie też impregnaty silikonowe poprawiają żywotność materiału budowlanego i jego estetykę.

Silikony są najlepszymi produktami do ochrony budynków, ponieważ zapewniają dobrą hydrofobowość, są paroprzepuszczalne, odporne na alkalia i promieniowanie UV oraz silnie penetrujące, dzięki czemu zapewniają długotrwałą ochronę. W prezentacji przedstawiono ofertę firmy, na którą składa się szeroka gama materiałów na bazie czystych silanów lub silanów/siloksanów w różnych postaciach: emulsji wodnych, koncentratów rozcieńczanych rozpuszczalnikiem, proszków i kremów, które można dobierać w zależności od materiału i procesu aplikacji.

Dodatki funkcjonalne o właściwościach fotokatalitycznych do zastosowań w samoczyszczących elewacjach i posadzkach. Wysokowydajne biocydy na bazie związków srebra

Podczas prezentacji przedstawiono funkcjonalne dodatki ADINS Clean. To produkty o właściwościach fotokatalitycznych, przeznaczone do stosowania w różnych systemach (tynki, zaprawy, betony, asfalty, emalie, farby i lakiery). Dodatki są specjalnie zaprojektowane po to, aby zredukować zabrudzenia i zanieczyszczenia poprzez działanie światła. ADINS Clean oparte jest na innowacyjnej technologii, która pozwala na stosowanie mniejszych dawek niż w przypadku produktów opartych na fotokatalizie. Dodatek ADINS Clean oferuje skuteczne rozwiązanie pozwalające uniknąć problemów z aglomeracją cząstek TiO2 oraz zwiększa efektywność poprzez osadzanie cząstek TiO2 na podłożu nieorganicznym. Dodatek służy do utrzymania niezmienionego wyglądu estetycznego powierzchni przez długi czas, zmniejszając koszty konserwacji i poprawiając jakość środowiskową stref, w których jest stosowany. ADINS Clean umożliwia większy kontakt TiO2 z zanieczyszczeniami, zwiększając przez to aktywność fotokatalityczną.

W drugiej części prezentacji przedstawiono dodatki ADINS Protection, to jest wysokowydajne biocydy oparte na opatentowanej technologii naturalnych krzemianów z substancjami aktywnymi. Prelegentka przybliżyła spektrum aktywności tych biocydów na różne substancje biologiczne. Przedstawiony został zakres ich zastosowań oraz wpływ na trwałość wyrobów.

Wyraźna przewaga konkurencyjna dzięki profesjonalnemu zarządzaniu kolorami

Prelegent zastanawiał się on nad tym, czy mierzyć, czy nie mierzyć kolorów i w jaki sposób to robić oraz jak uniknąć pułapek związanych z subiektywnym postrzeganiem kolorów? Omawiał wyzwania związane z werbalną i wizualną komunikacją kolorystyczną. Oceniał efektywność obiektywnej oceny kolorystycznej.

Jak tłumaczył, wzrokowa ocena i kontrola kolorów stają się w coraz większym stopniu niewystarczające. Tylko urządzenie dokonujące obiektywnych i spójnych pomiarów może dać możliwość jednoznacznego określenia parametrów wymaganych kolorów oraz utrzymania ich w ustalonym wąskim zakresie w trakcie realizacji cyklu produkcyjnego. Wybór odpowiednich spektrofotometrów to znacząca oszczędność surowców, energii, ale i czasu. Konsekwentne stosowanie profesjonalnych aparatów do pomiaru barw w codziennej pracy jest więc nie tylko koniecznym warunkiem umożliwiającym uzyskiwanie przewidywalnych i powtarzalnych kolorów, ale otwiera także drzwi do komunikowania barw pomiędzy stronami odpowiedzialnymi za ich definiowanie, producentami i klientami w sposób harmonijny, ekonomiczny i bezstratny. 

Profesjonalna kolorystyka jest w przypadku produkcji różnego rodzaju elementów sprawą kluczową i zapewnia m.in. szybki zwrot inwestycji, standaryzację procesu, wzrost efektywności oraz przewagę konkurencyjną.

Suche preparacje pigmentowe w aplikacjach chemii budowlanej i powłokach

W ocenie prelegenta, produkty chemii budowlanej coraz częściej muszą sprostać wymogom trendów kolorystycznych. To zaś rodzi wyzwanie, jak poradzić sobie z ciemnymi szarościami w galanterii betonowej, jak opanować kolorystykę przy małych partiach produkcyjnych?

W prezentacji omówiono hybrydowe pigmenty do powłok TICO. Jest to nowa klasa wysokiej wydajności żółtych, pomarańczowych i czerwonych preparacji pigmentowych. Te preparacje na bazie tytanianów umożliwiają uzyskanie wysokiego połysku, mają dobrą siłę krycia, dużą siłę barwy i odporność, czego nie da się osiągnąć przy pomocy mieszanek organicznych wysoce wydajnych pigmentów i bieli/żółtych (niklowo tytanowych) lub pigmentów wanadowo-bizmutowych.

Omówiono też preparacje pigmentowe do powłok z serii HEUCOSIN. Są to gotowe do użycia, spersonalizowane preparacje wielopigmentowe, które są predyspergowane i dostosowane do najczęściej używanych odcieni. Wszystkie typy wykazują uniwersalną charakterystykę przetwarzania i można je łatwo dyspergować. To linia produktów opracowana aby spełniać specyficzne wymagania aplikacji grubo powłokowych w polimerowych powłokach podłogowych. Technologia HEUCOSIN prowadzi do zminimalizowania floatingu oraz floodingu.

Źródło:

https://www.chemiaibiznes.com.pl/artykuly/relacja-viii-konferencja-przemyslu-chemii-budowlanej